สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Untitled Document
Untitled-1
Untitled-2

 เมนูหลัก

 หลักสูตร

 อาจารย์

 Senior Project

 งานวิชาการ

 รักษ์เหลืองจันท์

 บริการวิชาการ

 งานประกันคุณภาพ

 บทความที่น่าสนใจ

  Developed by Cmsplus
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  ผลงานนักศึกษา AUCC2016
  ผลงานนักศึกษา AUCC2016 (อ่านทั้งหมด 504 คน)
  น้องใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2558
  น้องใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2558 (อ่านทั้งหมด 572 คน)
  Information System 3
  Information System 3 (อ่านทั้งหมด 795 คน)
Untitled Document
สีสันน้องใหม่ปี 1/2558

     

 
เกี่ยวกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

      

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเป็นสาขาที่เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยหลักการสอนเน้นให้นักศึกษาที่ลงมือปฏิบัติในด้านที่นักศึกษาสนใจอย่างแท้ จริง พร้อมทั้งมีทฤษฎีรองรับ และเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาเราได้มีการส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษากับบริษัท ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองการทำงานตามสถานประกอบการจริง

สาขาระบบสารสนเทศได้สอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์ดังนี้
- ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ด้านการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ด้านการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
- ด้านการพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน
- ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

พร้อมทั้งเราได้สร้างแนวคิดให้กับนักศึกษาในด้านการทำงานให้เป็นบุคคลที่มี จิตใจเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดีของสังคม ก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด

 
 
     
 Untitled Document